login  Inloggen  |  log in  Registreren     (085) 06 07 889

Algemene voorwaarden
Dit zijn de Gebruiksvoorwaarden van Hoomly. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing als u gebruik maakt van een van Hoomly’s websites of diensten. Deze Gebruiksvoorwaarden informeren u over uw rechten en plichten als u gebruik maakt van Hoomly. Lees deze zorgvuldig door voordat u Hoomly gaat gebruiken.

Wie is Hoomly?
Hoomly is een makelaarskantoor dat professionele ondersteuning biedt bij het verkoopproces van onroerend goed. Hoomly is gevestigd te Amsterdam en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 59692472.

Algemeen
Op het gebruik van de Hoomly website zijn deze Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid, het Cookiebeleid en andere aanvullende regelgevende documenten die Hoomly publiceert van toepassing. Indien u niet akkoord gaat met de inhoud van deze documenten, dient u geen gebruik te maken van Hoomly.

Hoomly behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden zonder voorafgaande bekendmaking eenzijdig te wijzigen. De aanpassingen zullen per direct in werking treden tenzij anders vermeld. De bekendmaking geschiedt door publicatie op de hoomly.nl en/of het versturen van een mededeling per email aan alle Hoomly account houders. Wanneer u na de aanpassingen gebruik blijft maken van Hoomly, impliceert dit dat u deze wijzigingen onherroepelijk aanvaardt. Het is dan ook verstandig om deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

Waarop zijn de Gebruiksvoorwaarden van toepassing?
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, alle aanbiedingen en alle diensten van Hoomly tenzij anders aangegeven. Afwijkingen van deze Gebruiksvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met u zijn overeengekomen.

Uw rechten en plichten
U dient zich als gebruiker van een Hoomly website in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is u onder meer niet toegestaan om de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden.

Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan:

Inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van Hoomly en/of derden;
het doen van inbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen;
het verspreiden van wettelijk verboden materiaal;
ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website.
Het is u slechts toegestaan om één kopie van het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hoomly, het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te "reverse engineeren", te decompileren of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren.
De opdrachtgever is verplicht om Hoomly tijdig te informeren over de voortgang van afspraken die zijn gemaakt nadat een een bezichting heeft plaats gevonden.

Alleen indien Hoomly u daartoe voorafgaande schriftelijk toestemming heeft gegeven, is het u toegestaan om een hyperlink (een technisch commando, dat verwijst naar een website van Hoomly, waarbij de website binnen de kaders van Hoomly verschijnt) aan te brengen. Verzoeken tot het aanbrengen van een hyperlink, kunt u richten aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Ingeval u zich niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt Hoomly zich het recht voor om de eventuele schade die voortvloeit uit dit niet-toegestane gebruik op u te verhalen.

Intellectueel eigendom

Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking en/of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectueel eigendom beschermde objecten, die door of namens Opdrachtgever zelf ter beschikking zijn gesteld, verklaart Opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden c.q. voor directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, die uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeien.

Makelaars en bemiddellaars in onroerende goederen

Makelaars, bemiddelaars en derden die handelen in naam en/of in opdracht van de eigenaar/gebruiker en die gebruik maken van onze dienstverlening zijn gehouden om:

  • Het ter plaatse opnemen van het onroerende goed
  • Het aan Hoomly direct rapporteren van mutatie's die betrekking hebben op het verkoopproces.
  • Het aanleveren van een NEN 2580 inmeetrapport
  • Vermelding van statuswijzigingen
  • Het verstrekken van personalia van verkopers en kopers 
  • Het verstrekken van gegevens m.b.t. het notariskantoor
  • Het verstrekken van alle data die betrekking hebben tot het verkoopproces. (Datum aanvaarding opdracht, datum tekenen voorlopige koopovereenkomst, datum ontbindende voorwaarde, datum overdracht)
  • Het verstrekken van de overeengekomen koopsom.

Hoomly behoud zich het recht voor om zonder opgave van reden de overeenkomst met de bemiddellaar te verbreken indien niet aan de hierboven genoemde voorwaarden wordt voldaan. Er volgt geen restitutie van de betaalde advertentiesom.

Materiaal
Door het plaatsen van materiaal (zoals foto’s, teksten, video’s, tekeningen, etc.) op Hoomly geeft u Hoomly toestemming dit te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden van Hoomly. Sommige geplaatste materialen kunnen worden getoond via andere distributiekanalen, zoals kranten of niet aan Hoomly gelieerde websites. Door gebruik te maken van de dienstverlening van Hoomly stemt u ermee in dat uw materiaal getoond kan worden door middel van deze andere distributiekanalen.

Hoomly heeft het recht om uw materiaal te verwijderen indien Hoomly via één van haar websites een melding ontvangt dat dit onrechtmatig is, problemen veroorzaakt of anderszins in strijd is met enige wet en/of haar beleidsregels.

Hoe gaat Hoomly met uw persoonlijke gegevens om?
In het Privacybeleid kunt u lezen waarvoor Hoomly de gegevens gebruikt die over u worden verzameld op deze website en hoe u deze gegevens kunt wijzigen of laten verwijderen. In het Cookiebeleid vindt u meer informatie over de cookies die Hoomly gebruikt. Het Privacybeleid en het Cookiebeleid hebben alleen betrekking op de websites van Hoomly en niet op andere websites waarvoor op de Hoomly websites links worden aangeboden.

Aansprakelijkheid en vrijwaring
Hoomly is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de inhoud van haar websites of van websites die met de website van Hoomly zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s). Hoomly is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik of de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op haar websites beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies. Hoomly is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van diensten en/of informatie van derden, die via de Hoomly websites worden aangeboden.

Hoomly is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met haar websites, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Hoomly.

Hoomly garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is. Hoomly garandeert ook niet dat de op haar websites aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. Hoomly garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u aan contact op te nemen met degene die de betreffende informatie aanbiedt (veelal de verkopende huiseigenaar). Hoomly is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan Hoomly.

U vrijwaart Hoomly tegen alle aanspraken van derden voor schade die zij (stellen te) hebben geleden als gevolg van:

het gebruik van informatie op een of meerdere Hoomly websites die door u of door in uw opdracht handelende (rechts-)personen is geplaatst;
die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de Hoomly websites.

Welk recht is van toepassing op deze Gebruiksvoorwaarden?

Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Een geschil over deze Gebruiksvoorwaarden zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Publicatie op Funda
Met het aangeboden object wordt geadverteerd op Funda afhankelijk van het gekozen pakket: Basis, Plus of TOP.

Basis: Publicatie op Funda met volledige omschrijving, alle kenmerken en onbeperkt aantal foto's. Duur: 3 maanden.
Plus: Publicatie op Funda met volledige omschrijving, alle kenmerken en onbeperkt aantal foto's. Duur: 1 jaar.
TOP: Publicatie op Funda met volledige omschrijving, alle kenmerken en onbeperkt aantal foto's gemaakt door een professionele fotograaf, 3D en/of 2D plattegrond en Videofilm. Duur: 1 jaar
Recreatie: Publicatie op Funda met volledige omschrijving, alle kenmerken en onbeperkt aantal foto's. Duur 1 jaar

Opdracht intrekken/annuleren:
U kunt tot 14 dagen nadat u opdracht heeft gegeven voor het in verkoop nemen van uw woning kosteloos annuleren.

Annuleringskosten:
Als de taxateur/makelaar bij u is langsgeweest betaalt u € 245,-. Als de woning op Funda is geplaatst en gepubliceerd kunt u ook annuleren maar dan betaalt u wel € 365,- aan annuleringskosten. Als de professionele fotograaf is geweest, kunt u ook nog annuleren maar dan worden € 595,- aan annuleringskosten extra in rekening gebracht. U krijgt dan het opnamerapport en foto's thuisgestuurd, maar zit verder nergens aan vast. 

Vragen?
Als u vragen hebt, aarzel dan niet om contact met Hoomly op te nemen.

Postadres:
Jacob van Lennepstraat 102D
1053 JP Amsterdam

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

(085) 06 07 889

 
Versie: 04-02-2019