Opdracht tot dienstverlening

Digitaal ondertekend


 

Heeft aan

Hoomly Makelaardij
Jacob van Lennepstraat 102D
1053 JP Amsterdam
(085) 06 07 889


Opdracht verstrekt tot het verkopen / verhuren van de onroerende zaak waarvan hierna de kenmerken zijn vermeld.

Op deze opdracht zijn van toepassing de algemene voorwaarden van Hoomly makelaardij. De rechten en verplichtingen van de opdrachtgever en de makelaar zijn in de onderhavige opdracht tot dienstverlening omschreven en aangevuld in de voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing tenzij en voorzover in de onderhavige opdracht tot dienstverlening daarvan wordt afgeweken. De onderhavige opdracht tot dienstverlening prevaleert in geval van tegenstrijdigheden ten opzichte van de voorwaarden. 

 

De opdrachtgever verklaart de tekst van de voorwaarden in zijn bezit te hebben. Hij heeft zich verbonden tot het betalen van kosten voor zover dit uit de voorwaarden voortvloeit. De opdrachtgever maakt geen gebruik van diensten van anderen dan de makelaar

De opdrachtgever en de makelaar zijn verder overeengekomen dat:

 

1.     De makelaar de opdracht, eventueel met foto's, tekeningen e.d. van het object ter kennis brengt van collega's en derden en dat deze gegevens worden opgenomen in gidsen en andere overzichten;

2.     De makelaar niet aansprakelijk is jegens opdrachtgever voor schade, voor zover deze niet wordt vergoed door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van de makelaar;

3.     De opdrachtgever de makelaar op het moment van de ondertekening van de onderhavige opdracht tot dienstverlening alle relevante feiten heeft medegedeeld omtrent het hierboven vermelde object en de omgeving daarvan alsook de feiten dienaangaande heeft medegedeeld waarvan de opdrachtgever kan en behoort te weten dan wel behoort te vermoeden dat deze voor de makelaar van belang zijn en dat de opdrachtgever de makelaar op eerste afroep onvoorwaardelijke vrijwaring  verleent indien de makelaar wordt aangesproken voor open en verborgen gebreken in en aan het hierboven vermelde object;

4.     De makelaar in het kader van de onderhavige overeenkomst als bemiddelaar handelt en niet als vertegenwoordiger van de opdrachtgever, derhalve geen volmacht bezit en dus niet namens opdrachtgever als principaal bindende rechtshandelingen kan verrichten; 

5.     De opdracht is vervuld zodra de (koop)overeenkomst tot stand is gekomen of bij eerdere intrekking van de opdracht;

6.     Er worden geen intrekkingskosten in rekening gebracht; Het object is te aanvaarden in overleg;

 

7.     De gegevens van de opdrachtgever worden veilig opgeslagen en gebruikt in overeenstemming met de privacyverklaring die opdrachtgever als bijlage bij deze opdracht tot dienstverlening heeft ontvangen.

 

 

 

De opdracht tot dienstverlening bestaat uit:

 

1.     Opvragen kadastrale gegevens;

2.     Inhoud en oppervlakteberekening conform NEN 2580;

3.     Toesturen van een verkoopbord (plus en TOP-pakket);

4.     Samenstelling klantdossier;

5.     Ondersteuning via de support desk;

6.     Persoonlijk accountomgeving op Hoomly;

7.     Maximaal 100 foto's bij woningadvertentie;

8.     Plaatsing van de woning op Hoomly.nl en Funda;

9.     Opstellen van (digitale) brochure over de woning;

10.  Bezoekersstatistieken;

11.  Advies over- en het voeren van de onderhandelingen.

12.  Opstellen van de koopovereenkomst

Sleep en drop bestanden hier of Browse
Informatie over het veilig uploaden van uw ID bewijs klik hier